Procesul de selecţie

Regulament
privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante 
sau temporar vacante

art. 1 Modul de ocupare

(1) ocuparea unui post vacant sau temporar vacant în cadrul c.n. poșta română s.a., cu excepția posturilor din administrația centralăși a posturilor de conducere, corespunzător unei funcţii prevăzute în contractul colectiv de muncă se face prin concurs, în limitaposturilor vacante sau temporar vacante prevăzute în statele de funcţii/schemele de organizare.

(2) concursul se adresează cu prioritate salariaților poștali organizându-se concurs închis. în situația în care postul nu se ocupa princoncurs închis, se organizează concurs deschis care se adresează atât persoanelor din afara sistemului poștal cât și salariaților poștali.

(3) în vederea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante din mediul rural se organizează direct concurs deschis.

(4) pot participa la concurs numai persoanele care îndeplinesc condiţiile minime de încadrare prevăzute în „lista funcțiilor”, anexă la contractul colectiv de muncă.

(5) în cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.

(6) modul de ocupare, metoda de evaluare și soluţionarea contestaţiilor în vederea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante din administraţia centrală, precum si pentru personalul de conducere sunt stabilite de către directorul general.


art. 2 Propunerea de organizare a concursului

(1) în vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant, direcțiile de specialitate/compartimentele independente din cadrul companiei transmit compartimentului de resurse umane în a cărui evidență se află postul, propunerea privind organizarea şi desfăşurareaconcursului, aprobată de către directorul general.

(2) propunerea privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant prevăzută la alin.(1)va cuprinde următoarele informații:

a) denumirea postului vacant sau temporar vacant;

b) fişa de post corespunzătoare postului;

c) principalele atribuții și responsabilități corespunzătoare postului;

d) tematica şi bibliografia stabilită de conducătorul direcției de specialitate care propune organizarea concursului de ocupare a postuluivacant sau temporar vacant;

e) locul de desfășurare a concursului.
 

art. 3 Dosarul de concurs

(1) pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului general/directorului sucursalei, după caz;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă îndeplinirea condiţiilor minime de încadrare specifice ale postului prevăzute în „lista funcțiilor”, anexă la contractul colectiv de muncă;

d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentrucare candidează (numai pentru persoanele din afara sistemului poștal);

e) curriculum vitae.

(2) actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

(3) dosarul de concurs va fi transmis compartimentului de resurse umane în a cărui evidență se află postul scos la concurs, în vedereaverificării pentru validarea participării la concurs.

 

art. 4 Anunțul de concurs

(1) anunțul de concurs va fi întocmit de compartimentul resurse umane în a cărui evidență se află postul la concurs. prin decizie adirectorului general va fi delegată competența de a semna anunțul de concurs.

(2) anunţul de concurs se afişează obligatoriu la sediul locului de muncă unde este postul pentru care se concurează şi pe pagina deinternet a companiei naționale poșta română s.a., cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru organizarea acestuia.

(3) anunţul va conţine în mod obligatoriu:

- elementele de identificare (denumirea postului și structura organizatorică din care face parte)
- descrierea postului (principalele atribuții/responsabilități)
- specificațiile postului (studiile și calificările necesare, experiența anterioară, competențele, în special cele esențiale, atât profesionale câtși comportamentale)
- probele de concurs și media minimă obligatorie
- procedura de înscriere (data/ora limită de înscriere, documente necesare, loc de depunere a documentelor, canal de comunicare:poștă, e-mail, fax, sediul locului de muncă, persoană de contact)
- procedura de contestare (termen de depunere/soluționare, loc de depunere, etc.) tematică și bibliografie, după caz.


art. 5 Constituirea și atribuțiile comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor

(1) decizia de organizare a concursului, în condiţiileprezentului regulament, și de constituire a comisiei de concurs, respectiv comisiei de soluţionare a contestaţiilor, se emite cu două zile lucrătoare înainte de desfășurarea concursului, pe baza propunerilor formulate de direcțiile de specialitate / compartimentele independente în a căror structură organizatorică se află postul. (2) persoanele nominalizate în comisia deconcurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, cu excepţia secretarului, sunt persoane cu pregătire şi experienţă profesională îndomeniul postului pentru care se organizează concursul.

(3) atât comisia de concurs, cât şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în componenţa lor un preşedinte, 2 membri şi unsecretar din partea anagajatorului, precum și 1 membru desemnat de sindicatul lucrătorilor poștali din românia.

(4) secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură, de regulă, de către o persoanădin cadrul compartimentelor de resurse umane, acestea neavând calitatea de membri.

(5) secretarul comisiei de concurs este şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi este numit prin actul prevăzut la alin.(1).

(6) persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarelecondiţii:

a) să îndeplinească cel puțin condițiile minime prevăzute în anexa nr. 7, respectiv anexa nr. 7a la ccm de ocupare postului pentru carese organizează concursul;

b) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.

(7) nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care afost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.

(8) calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(9) nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care seaflă în următoarele situaţii:

a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului/soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;

b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al iv-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurssau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

c) este sau urmează să fie, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhical oricăruia dintre candidaţi.

(10) situaţiile prevăzute la art. 5 al. 7, 8 şi 9 se sesizează în scris directorului general de către persoana în cauză, de oricare dintrecandidaţi, ori de către oricare altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării concursului.

(11) membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre apariţia oricărei situaţii dintre cele prevăzute la art. 5 al. 7, 8 şi 9. în aceste cazuri, membriicomisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori luarea vreunei decizii cuprivire la concurs.

(12) în cazul constatării existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 5 al. 7, 8 şi 9 actul administrativ de numire a comisiei deconcurs, respectiv de soluţionare a contestaţiilor se modifică în mod corespunzător, în termen de o zi lucrătoare de la data constatării,prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie cu o altă persoană care să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 6.

(13) în cazul în care oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 5 al. 7, 8 şi 9 se constată ulterior desfăşurării uneia dintre probeleconcursului, rezultatul probei ori probelor desfăşurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie deincompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin trei membri ai comisiei de concurs.

(14) în situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin trei membri ai comisiei de concurs, procedura de organizare şidesfăşurare a concursului se reia.

(15) comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:

a) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;

b) stabileşte planul probei practice şi realizează proba practică;

c) stabileşte planul interviului şi realizează interviul;

d) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi/sau proba practică şi interviul;

e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor;

f) semnează procesele verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum şi raportul final al concursului.

(16) comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:

a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la notarea probei scrise, probei practice şi ainterviului;

b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.

(17) secretarul comisiilor de concurs şide soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:

a) primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile;

b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei;

c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesle verbale ale probelor şiraportul final concursului;

d) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestaţii;

e) îndeplineşte orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.
 

art. 6 Probe de concurs, medii minime de admitere, desfășurarea concursului

(1) secţiunea i a exploatare poştală

a) agent poştal, factor poştal (distribuitor rural/urban, circumscripţie rural, prelucrător), agent curier, cartator (cartarepreliminară/detaliată), numărător, mânuitor de valori, agent transport valori, oficiant prelucrător, oficiant rural la oficiu poștalneinformatizat; probă de concurs: interviu

media minima de admitere: 6

b) oficiant (rural/urban) la oficiu poștal informatizat;

probe de concurs: probĂ operare pc (pondere în media finală: 10%) + interviu (pondere în media finală: 90%)

media minimă de admitere: 6

c) casier (depozit de timbre oficiu poştal urban, oficiu poştal rural, oficiu poştal urban, central), declarant vamal;

probe de concurs: probĂ operare pc (pondere în media finală: 10%) + probĂ

scrisĂ (pondere în media finală: 50%) + interviu (pondere în media finală: 40%) media minimă de admitere: 6

d) oficiant superior, oficiant superior responsabil punct tranzit (a,b,c), șef schimb, diriginte;

probe de concurs: probĂ operare pc (pondere în media finală: 10%) + probĂ scrisĂ (pondere în media finală: 50%) +interviu (pondere în media finală: 40%)

media minimă de admitere: 7 (2) secţiunea i b tipografie

a) muncitor necalificat, muncitor calificat nivel i si ii;

probe de concurs: probĂ practicĂ (pondere în media finală: 60%) + interviu (pondere în media finală: 40%)

media minimă de admitere: 6 b) muncitor calificat specialist

probe de concurs: probĂ practicĂ (pondere în media finală: 60%) + interviu (pondere în media finală: 40%) media minimă de admitere: 6

c) sef schimb, maistru, sef atelier, sef sectie

probe de concurs: probĂ practicĂ (pondere în media finală: 60%) + interviu (pondere în media finală: 40%)

media minimă de admitere: 7 (3) secţiunea ii personal auxiliar

probe de concurs: probĂ practicĂ (pondere în media finală: 60%) + interviu (pondere în media finală: 40%) media minimă de admitere: 6

(4) secţiunea iii personal funcţional administrativ

probe de concurs: probĂ operare pc (pondere în media finală: 10%) + probĂ scrisĂ (pondere în media finală: 50%) +interviu (pondere în media finală: 40%)media minimă de admitere: 7

(5) ordinea probelor de concurs este obligatorie. (6) personal din administrația centrală

probe de concurs: conform prevederilor art. 1(5) din prezentul regulament.

(7) înainte de începerea fiecărei probe se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectivverificarea identităţii. verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii de identitate provizorie sau abuletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu potface dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţiabsenţi. situația prezenței candidaților se consemnează în formularul prevăzut în anexa nr. 2a la contractul colectiv de muncă.

(8) după verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă încare aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs.

(9) după începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afaramembrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs.

(10) în încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioarefinalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altormijloace de comunicare la distanţă. nerespectarea acestei dispoziţii atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. comisia deconcurs, constatând încălcarea acestei dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează celeîntâmplate în procesul-verbal al probei.

(11) lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de comisia concursului, purtând semnăturiletuturor membrilor acesteia pe fiecare filă. prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, se lipeşte astfelîncât datele înscrise să nu poată fi identificate, cu excepţia situaţiei în care există un singur candidat pentru postul vacant/temporarvacant, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării.

(12) proba de operare pc constă în editarea unui text și a rezolvării unor calcule tabelare. comisia de concurs stabileşte şi alcătuieştesubiectele pentru proba de operare pc în ziua în care se desfăşoară această probă.

(13)

a) proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

b) prin proba scrisă se testează cunoştinţeleteoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

c) subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi, după caz, pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflectecapacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul. pentru candidaţii la ocuparea aceluiaşi post, subiectele sunt identice în cadrul aceluiaşi concurs, cu excepţia cazului în care concursul  se desfăşoară în mai multe serii.

d) comisia de concurs stabileşte subiectele şi alcătuieşte subiectele pentru proba scrisă, în ziua în care se desfăşoară proba scrisă.

e) membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse.

f) comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică candidaților odată cu subiectele.

g) durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

h) candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise.

i) rezultatele la proba scrisă vor fi consemnate în procesul verbal al probei, întocmit de secretarul comisiei de concurs, care sesemnează de membrii acestei comisii.

(14)

a) proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant sau temporarvacant pentru care candidează.

b) proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, în ziua desfășurării acestei probe, care va includeurmătoarele criterii de evaluare:

 - capacitatea de adaptare;
 - capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
 - îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
 - capacitatea de comunicare;
 - capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

în vederea testării pentru proba practică se pot stabili şi alte criterii de evaluare.

c) aspectele constatate în timpul derulării probeipractice vor fi consemnate în scris în procesul verbal al probei, întocmit de secretarul comisiei de concurs, care se semnează de membrii acestei comisii şi de candidat.

(15)

a) în cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. proba interviului poate fi susţinută doar de către aceicandidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi/sau proba practică, după caz.

b) interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. principalele criterii de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 - abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 - capacitatea de analiză şi sinteză;
 - motivaţia candidatului;
 - comportamentul în situaţiile de criză;
 - iniţiativă şi creativitate.

pentru posturile care au în atribuții activități de conducere / coordonare planul de interviu include şi elemente referitoare la:

 - capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;
 - exercitarea controlului decizional;
 - capacitatea managerială.

c) fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice alecandidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

d) întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează în scris în procesul verbal al probei, întocmit de secretarul comisiei de concurs,şi se semnează de membrii acesteia şi de candidat.
 

art. 7 Notarea probelor și comunicarea rezultatelor

(1) notarea probelor se va face de la 1 la 10 pe fișe de evaluare; acestea vor fi completate de fiecare membru al comisiei de concurs întermen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

(2) lucrările de la proba scrisă, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant,se corectează sigilate.

(3) anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu excepţia cazului în care există un singurcandidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant.

(4) lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. menţiunea"anulat" se înscrie pe lucrare, aceasta consemnându-se în procesul-verbal al probei.

(5) în cazurile în care sunt prevăzute mai multe probe de concurs candidații trebuie să obțină minim media 5 la fiecare probă; în cazcontrar candidații sunt eliminați din concurs.

(6) în situaţia în care se înregistrează diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de concurs, notele sereevaluează de către toţi membrii acesteia. procedura reevaluării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de concurs.

(7) se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării. lucrările scrise se desigilează după acordarea notelor finale.

(8) se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cea mai mare notădintre toți candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut nota minimă necesară.

(9) la medii finale egale, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decideasupra candidatului câştigător.

(10) rezultatele finale se consemnează în raportul final al concursului, se semnează de președintele comisiei de concurs și vor ficomunicate prin afişare la sediul cnpr unde care s-a desfășurat concursul şi pe pagina de internet a cnpr, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data finalizării concursului. comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin specificarea punctajului pefiecare probă, a punctajului final pentru fiecare candidat, precum şi a menţiunii «admis» sau «respins».
 

art. 8 Soluţionarea contestaţiilor

(1) după afişarea rezultatelor finale obţinute, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la dataafişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

(2) se pot contesta numai notele obținute la probele scrise.

(3) candidații își pot revedea lucrarea scrisă/testul grilă, în prezența comisiei de soluționare a contestațiilor, în bază unei solicitări scrise.

(4) comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul companiei unde s-a desfășurat concursul precum şi pepagina de internet a acesteia în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru depunerea contestațiilor.
 

art. 9 Suspendarea, amânarea, reluarea și anularea unui concurs

Suspendarea, amânarea, reluarea și anularea unui concurs se aprobă de către directorul general.

art. 10 Prezentarea la post

(1) candidaţii declaraţi admişi la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant sunt obligaţi să se prezinte lacompartimentul de resurse umane în a cărui evidență se află postul pentru care s-a organizat concursul în termen de maximum 5 zilelucrătoare de la data afişării rezultatelor finale sau de la comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse, după caz.

(2) în cazul neprezentării la termenul stabilit la alin. (1) postul va fi ocupat de candidatul care a obţinut nota finală imediat inferioară, cu condiţia caacesta să fi obţinut cel puțin media minimă de admitere prevăzută la art. 6 al 1-4 și 6 din prezentul regulament.

Politica de confidentialitate
Feedback
Essential SSL